Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. De Broodbakfiets, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 86043382, wordt in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.  
 3. Partijen zijn verkoper en klant samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 
 5. Schriftelijk(e): per e-mail, whats-app, post of via een fysiek document;
 6. Derde(n): personen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn;

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat vooraf schriftelijk en expliciet door partijen is overeengekomen.  
 3. Verkoper is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 3. Abonnement

 1. Het broodabonnement is opzegbaar en te wijzigen tot 48 uur voor levering door de klant.
 2. Het broodabonnement is te pauzeren voor een bepaalde of onbepaalde periode door zowel de klant als de verkoper tot 48 uur voor levering.

Artikel 4: Betaling 

 1. Losse bestellingen worden direct betaald bij levering, tenzij vooraf schriftelijk en expliciet anders overeengekomen.
 2. Het broodabonnement wordt betaald per kalendermaand. 
 3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van het betaalverzoek.
 4. Betaalt de klant niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft klant in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. Blijft de klant in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In dit geval kunnen er ook administratiekosten worden berekend. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van verkoper op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 5: Aanbod, offertes en prijzen

 1. Verkoper zal op de website en Instagram productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Verkoper streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Uitingen op de website en Instagram met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen of afbeeldingen binden verkoper niet. 
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 1. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. 
 2. Verkoper behoudt het recht om, na communicatie met de klant, wijzigingen in prijzen door te voeren, bijvoorbeeld vanwege wijziging in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 6: Overeenkomst

 1. Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, whats-app, Instagram DM, post, e-mail, internet is de overeenkomst nog geen feit, na de persoonlijk bevestiging is de bestelling een opdracht.
 2. Verkoper behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 7: Bezorg- en administratiekosten

 1. Verkoper bezorgt in een beperkt gebied bestellingen gratis aan huis. 
 2. Voor overige gebieden worden bezorgkosten door verkoper bepaald en aan de klant gecommuniceerd voorafgaand aan de overeenkomst. 

Artikel 8: Leveringen

 1. Verkoper zal steeds streven naar tijdige levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 6 bedoelde overeenkomst te ontbinden. 
 2. Bij de levering worden onze producten overgedragen, dan wordt ook het risico overgedragen aan de klant. Dit geldt ook wanneer de goederen niet hand op hand zijn overgedragen aan de klant, maar zijn geleverd op een vooraf met de klant afgesproken locatie. Verkoper adviseert producten direct te consumeren.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. De producten van verkoper hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle levering definitief, mits het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst.

Artikel 10: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door klant geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 11: Klachtplicht

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het product te vervangen.
 3. De klant dient verkoper in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan verkoper gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van verkoper is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van verkoper komen. 
 2. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van verkoper ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat de klant heeft nagelaten zijn of haar allergieën aan verkoper bekend te maken.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat de klant heeft nagelaten de allergie waarschuwingen te lezen of te handelen naar deze uitdrukkelijke waarschuwingen door verkoper.
 6. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door verkoper uitgesloten.
 7. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper uit te keren bedrag.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen verkoper vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 10. De klant vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden.

Artikel 13: Rechten

 1. Alle contacten en transacties met verkoper geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van verkoper. Niets uit uitgaven of publicaties van verkoper mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 14: Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 15: Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Verkoper is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt één (1) maand na bekendmaking aan de klant in werking op de overeenkomst.

Artikel 16: Klantgegevens

Indien de klant aan verkoper opgave doet van een adres is verkoper gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te leveren. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

De Broodbakfiets
Gerardsweg 5

6525 RR Nijmegen
info@debroodbakfiets.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.